Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

Şirketimiz Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş.’ye ait www.perfxdx.com web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları, doldurmanız halinde web sitemizde yer alan formlar aracılığıyla tarafınıza ait bazı kişisel veriler toplanmaktadır.

Toplanan kişisel veriler nedeniyle Şirketimiz Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (Şirket)’nin veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta olup bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Toplama Yöntemi:
Şirketimiz kişisel verilerinizi, (i) Şirketimize ait www.perfxdx.com web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları ile dolaylı olarak, (ii) web sitemizde yer alan “İletişim Formu”, “İş Ortaklığı Formu”, Üyelik alanında yer alan “Firma Kullanıcı Kayıt Formu”nu ve satın alma süreçlerinizi dijitalleştirmenize yönelik “Kayıt Ol Formu”nu doldurmanız durumunda doğrudan tarafınızca açıklanmak suretiyle elde etmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi:
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amacı:
Şirketimize ait www.perfxdx.com web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılmakta olan ve güvenirliği gene kabul gören üçüncü kişilere ait çerez (cookies) uygulamalarından Google Analytics ve Hot Jar ile dolaylı olarak toplanan verileriniz, web sitemizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak, web sitemizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak web sitemizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, tanıtım ve pazarlamaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan “İletişim Formu”nu kendi insiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizin cevaplandırılmasına, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmeye, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmeye yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan “İş Ortaklığı Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, hizmetlerimiz ile ilgili iş ortaklığı taleplerinizin cevaplanmasına ve bu konuda sizlerle iletişim kurmaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitemizin Bize Ulaşın bölümünde yer alan “İletişim Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanabilmeniz ve hizmetlerimiz doğrultusundaki taleplerinizin cevaplanması, sonuçlandırılması ve bu hususlarda sizlerle iletişime geçmeye yönelik meşru menfaatlerimiz doğrultusunda işlenmektedir.

Web sitesindeki formları doldurmak suretiyle aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, ilgili bölümü işaretlemek suretiyle ayrıca talepte bulunmanız durumunda sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz hakkında düzenli olarak bilgilendirmeniz için işlenecektir.

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtmiş olduğumuz hukuki sebepler dahilinde; web sitemizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak, web sitemizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak web sitemizi ziyaretçilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, kullanım anlaşmasının hükümlerini yerine getirmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak ve hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmek, talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimize ilişkin düzenli olarak bilgilendirilmeniz, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmek, hizmetlerimiz ile ilgili iş ortaklığı taleplerinizin cevaplanması ve bu konuda sizlere iletişim kurabilmemiz, sunmuş olduğumuz hizmetler doğrultusundaki taleplerinizin cevaplandırmak, sonuçlandırmak ve bu hususlarda sizlerle iletişime geçmek, pazarlama, reklam, araştırma ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması:
Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun’da yer alan temel ilkeler ile Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddesine uygun olarak; hizmetlerimizi sunabilmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak, sizlerle iletişime geçmek, talebiniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirilmeniz, pazarlama, reklam ve ilgi alanlarınız doğrultusunda sizlere kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak amacıyla hizmetlerinden yararlandığımız veya işbirliği içinde olduğumuz tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla;; anonimleştirilmiş kişisel veriler gerekli denetleme ve raporlamalar için bağlı bulunduğumuz Hacı Ömer Sabancı A.Ş. grup şirketleriyle ve iş ortaklarımızla, ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve kanunen yetkilendirilmiş resmi merciler ve gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte, Kanun’un öngördüğü şekilde yurtiçine ve yurtdışına aktarılabilmektedir. Şirketimiz kişisel verileriniz aktarılması sürecinde Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerine uygun hareket etmekte ve verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:
Sizler veri sahibi olarak Kanun ve yürürlükte bulunan sair mevzuat çerçevesinde Şirketimize başvurarak kendiniz ile ilgili;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Sizler, Kanun ve yürürlükteki sair mevzuat gereği yukarıda sayılan haklarınız kapsamında taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanmak veya Başvuru Formu’nda açıklanmış olan başvuruda bulunması zorunlu hususları gözetmek suretiyle Şirketimiz’e iletebilirsiniz.

Başvurularınızı KEP adresine e-posta, Küçük Çamlıca Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No. 56, Üsküdar/İSTANBUL adresine posta yolu ile yönlendirebilirsiniz.